Zobrazených 1–24 z 39 výsledkov

 • Účetní závěrka podnikatelů za rok 2021
  e-kniha
  Právo

  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2021

  S koncem kalendářního roku 2021 nastává pro většinu účetních jednotek období, kdy dokončují nebo se připravují na sestavení účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je nezbytné provést a zaúčtovat řadu transakcí, kt

 • Občiansky zákonník s komentárom
  e-kniha
  Právo

  Občiansky zákonník s komentárom

  V publikácii nájdete úplné znenie Občianskeho zákonníka 2020 po novelách s podrobným komentárom, judikatúru aj vzory zmlúv. Titul tiež prináša Nariadenie k Občianskemu zákonníku a Ochrana spotrebiteľa v úplnom znení…

 • Povinnosti zamestnávateľa
  e-kniha
  Právo

  Povinnosti zamestnávateľa

  Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny …

 • Aktualizácia III/6 2021
  e-kniha
  Právo

  Aktualizácia III/6 2021

  Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené…

 • 1000 riešení 7-8/2018
  e-kniha
  Právo

  1000 riešení 7-8/2018

  Po novele Trestného zákona platnej k 1. 7. 2018 je nanovo prepracovaná skutková podstata trestného činu terorizmu, pričom boli zohľadnené problémy aplikačnej praxe vyplývajúce z konzultácií s orgánmi činnými v trestnom konaní, …

 • Vnútropodnikové smernice (Bez chýb, pokút a penále)
  e-kniha
  Právo

  Vnútropodnikové smernice (Bez chýb, pokút a penále)

  Každá účtovná jednotka, má povinnosť pri vedení účtovníctva využívať interné účtovné smernice. Publikácia poukazuje na všeobecnú potrebu vnútropodnikových smerníc a povinnosť smernice každoročne aktualizovať podľa platnej …

 • Zákon o cestnej premávke po novele
  e-kniha
  Právo

  Zákon o cestnej premávke po novele

  Dôvodom novely zákona bolo zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel. Cieľom je situácia, kedy po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom elektronickej služby bude žiadosť …

 • Daňová judikatura (IV.) - Kolektiv autorů
  e-kniha
  Právo

  Daňová judikatura (IV.)

  Kolektiv autorů: Nejnovější judikáty Nejvyššího správního soudu ve věcech týkajících se správy daní, především daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a procesních záležitostí při daňových kontrolách s důrazem a vztah k rozhodnutím Soudní

  Kolektiv autorů
 • Daňová judikatura (III.) - Kolektiv autorů
  e-kniha
  Právo

  Daňová judikatura (III.)

  Kolektiv autorů: Judikáty Soudního dvora Evropské unie a Ústavního soudu ve věcech týkajících se správy daní, především daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a procesních záležitostí při daňových kontrolách. Třetí díl zahrnuje přelomové j

  Kolektiv autorů
 • Poradca 4/2020 - Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní – nový zákon s komentárom
  e-kniha
  Právo

  Poradca 4/2020 – Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní – nový zákon s komentárom

  Nový zákon o ukončení „starých exekúcii“ zasiahne všetky kategórie podnikateľských subjektov, ktoré v tzv. starých exekúciách, t. j. v exekučných konaniach vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, boli účastníkmi ..

 • Poradca 12-13/2020 – Trestný zákon s komentárom - Zuzana Šaninová
  e-kniha
  Právo

  Poradca 12-13/2020 – Trestný zákon s komentárom

  Zuzana Šaninová: Nakoľko od posledného publikovania prešiel Trestný zákon niekoľkými zmenami, rozhodli sme sa pripraviť nové znenie komentára k hlavnému prameňu trestného práva. Cieľom ostatnej novely bolo doplniť do Trestného zákona…

  Zuzana Šaninová
 • Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom
  e-kniha
  Právo

  Poradca č. 1-2/2021 – Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom

  Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov…

 • Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon
  e-kniha
  Právo

  Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon

  Cieľom ostatnej novely živnostenského zákona, ktorú Vám prinášame s komentárom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase …

 • Aktualizace II/6 - Občanský soudní řád, Exekuční řád
  e-kniha
  Právo

  Aktualizace II/6 – Občanský soudní řád, Exekuční řád

  Úplné znění zákonů po poslední novele:
  – Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  – Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  – Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích …

 • Verejná správa č. 11-12 / 2021 - Školstvo, odpady, zdravotníctvo
  e-kniha
  Právo

  Verejná správa č. 11-12 / 2021 – Školstvo, odpady, zdravotníctvo

  Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho overovanie, zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry …

 • Aktualizácia 2021 V/3 - štátna služba
  e-kniha
  Právo

  Aktualizácia 2021 V/3 – štátna služba

  Cieľom návrhu zákona je plnenie záväzku z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024, ktorého zámerom je „zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo …

 • Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále - Marta Boráková
  e-kniha
  Právo

  Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále

  Marta Boráková: Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové …

  Marta Boráková
 • Strelné zbrane a strelivo - zákon po novelách
  e-kniha
  Právo

  Strelné zbrane a strelivo – zákon po novelách

  Zákon o SBS, Kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, príprava na výkon strážnej služby …

 • Zákonník práce po novele
  e-kniha
  Právo

  Zákonník práce po novele

  Od 1. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce. Súčasťou novely sú okrem iných zmien aj novo zavedené peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti …

 • Prevádzka vozidiel v cestnej premávke
  e-kniha
  Právo

  Prevádzka vozidiel v cestnej premávke

  Titul od vydavateľstva PORADCA Vám prináša znenie Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke po ostatnej novele. Zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. Okrem ustanovení súvisiacich …

 • Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce
  e-kniha
  Právo

  Aktualizácia III/4 2021 – Kurzarbeit a Zákonník práce

  Na základe skúseností z doterajšieho priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež skúseností z tzv. „Prvej pomoci“, ktorá je poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce …

 • Ústava Slovenskej republiky (od 1.1.2021) - Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd
  e-kniha
  Právo

  Ústava Slovenskej republiky (od 1.1.2021) – Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

  Ústava Slovenskej republiky obsahuje úplné znenie zákona po novelách od 1. 1. 2021, Listinu základných práv a slobôd, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní…

 • Trestné právo - po novelách 2021 - Kolektív autorov
  e-kniha
  Právo

  Trestné právo – po novelách 2021

  Kolektív autorov: Praktická publikácia obsahuje úplné znenia trestno-právnych zákonov po novelách k 1.1.2021. Účinnosť noviel – január a august 2021. Publikáciu bola zostavená na žiadosť čitateľov, ako komplexné vydanie uvedených zákonov …

  Kolektív autorov