Daňové zákony 2020 s komentárom

16,17 

Publikácia obsahuje daňové a účtovné zákony po novelách pre rok 2020. Zákony sú publikované s komentármi renomovaných odborníkov z danej oblasti. Dôležitými informáciami osloví účtovníkov, mzdových účtovníkov, …

Typ produktu: e-kniha (čo je to e-kniha a ako nakupovať?)
Jazyk: slovensky

EPUB: nie
MOBI: nie
PDF: áno
Ako čítať e-knihy?

DRM: sociálna ochrana - Vaše meno a e-mail sú súčasťou samotnej e-knihy (typy ochrán e-kníh)
Kategórie:

Popis

Publikácia obsahuje daňové a účtovné zákony po novelách pre rok 2020. Zákony sú publikované s komentármi renomovaných odborníkov z danej oblasti. Dôležitými informáciami osloví účtovníkov, mzdových účtovníkov, audítorov, ekonómov, podnikateľov…

Zmeny v zákone o dani z príjmov sú zamerané najmä na:
Podporu malých a stredných podnikov
– zavedenie definície mikrodaňovníka a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov,
– úpravu podmienok odpočtu daňovej straty,
Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov
– zavedenie automatickej registrácie správcom dane,
– zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení,
Zníženie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
– rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov,
– zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou,
– umožnenie zamestnancovi podať zamestnávateľovi po vzájomnej dohode žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou,
– zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu,
Platenie preddavkov na daň z príjmov
– zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti,
– zjednodušenie spôsobu platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade neexistencie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,
– zjednotenie lehoty na vyrovnanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania novovzniknutého daňovníka s ostatnými daňovníkmi,
Podporu automobilového priemyslu
– zvýšenie sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania,
– zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja prostredníctvom odpočtu (výdavkov) nákladov vynaložených na výskum a vývoj,
– zavedenie samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádzajú nasledovné legislatívne úpravy:
– zjednodušenie obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy medzi členskými štátmi,
– určenie miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet, v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ,
– doplnenie, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu,
– zníženie sadzby DPH na noviny, časopisy a periodiká na 10 %,
– zníženie sadzby DPH na zdravé potraviny na 10 %,
– reťazové obchody prvýkrát v zákone o DPH,
– zavedenie režimu call-off stock,
– nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade – znenie ustanovenia § 11a,
– určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní dlhodobého majetku do 1 700 eur,
– doplnenie hmotnoprávnej podmienky pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu,
– mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku,
– úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku predanom do 5 rokov od jeho obstarania.

Obsah:
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 Postupy účtovania v PÚ

Dostupné ukážky

Ďalšie informácie

Formáty

Edícia

ISBN

9788081621352

Počet strán

912

Jazyk

Dátum vydania

08. apríl 2022

Rok vydania

Séria

Vydavateľstvo

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.