100 otázok a odpovedí – Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ

7,74 

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ…

Typ produktu: e-kniha (čo je to e-kniha a ako nakupovať?)
Jazyk: slovensky

EPUB: nie
MOBI: nie
PDF: áno
Ako čítať e-knihy?

DRM: sociálna ochrana - Vaše meno a e-mail sú súčasťou samotnej e-knihy (typy ochrán e-kníh)
Kategórie:

Popis

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ.
Účtovnej problematike sa v názorných príkladoch venujeme podrobnejšie z pohľadu účtovných jednotiek, účtovných sústav, dokladov, účtovnej dokumentácie, tvorbe rezerv, príjmov a výdavkov budúcich období, virtuálnej meny, opravných položiek k pohľadávkam, oceňovania majetku, preddavkov v cudzej mene a osobitných účtovných prípadov.

Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí zákona o účtovníctve a postupov účtovania v sústave PÚ.
Zákon o účtovníctve
-Účtovné jednotky
-Účtovné sústavy, doklady, zápisy a knihy
-Účtovná závierka
-Účtovná dokumentácia
-Tvorba rezerv
Postupy účtovania v PÚ
-Účtovné jednotky
-Výdavky budúcich období
-Príjmy budúcich období
-Virtuálna mena
-Opravné položky k pohľadávkam
-Oceňovanie majetku
-Preddavky v cudzej mene
-Osobitné účtovné prípady

Zákon o účtovníctve
upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva pre právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, pre zahraničné osoby, ak podnikajú na území SR a za určitých podmienok aj pre fyzické osoby podnikateľov. Od 1. 10. 2020 sa zákon o účtovníctve vzťahuje aj na obchodné spoločnosti a družstvo počas dodatočnej likvidácie. Uvedené osoby pre účely zákona o účtovníctve sa považujú za účtovnú jednotku.
Zákon o účtovníctve sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR. Právnické osoby nedefinuje, ale odvoláva sa na ustanovenie § 18 Občianskeho zákonníka, v ktorom je právnická osoba vymedzená. Podľa tohto ustanovenia právnickú osobu možno vymedziť ako organizáciu osôb (FO alebo PO) alebo majetku vytvorenú za určitým účelom, ktorej právo priznáva právnu subjektivitu. Právnickou osobou môže byť len subjekt, ktorý spĺňa zákonom predpísané podmienky na to, aby právnická osoba mohla vzniknúť. Právnická osoba predovšetkým musí byť zriadená, resp. založená, písomnou zmluvou alebo zakladacou listinou a musí vzniknúť, a to tým, že bude zapísaná do obchodného alebo iného zákonom určeného registra (zákon rozlišuje zriadenie právnickej osoby od jej vzniku).

Postupy účtovania v PÚ
Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 a jeho novely vydalo Ministerstvo Financií SR na základe splnomocnenia ustanoveného v § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.
Opatrenie je určené pre účtovné jednotky, ktorými sú:
– právnické osoby, ktoré podnikajú podľa osobitných predpisov, napr. obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré podnikajú podľa Obchodného zákonníka (§ 2), štátne podniky zriadené podľa zákona o štátnom podniku,
– fyzické osoby – podnikatelia, ktorí preukazujú pre daňové účely skutočne vynaložené výdavky, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
– zahraničné osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona o účtovníctve.
O zahraničné osoby ide v prípade, ak tieto na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov. Pri definícii zahraničnej osoby sa zákon o účtovníctve odvoláva na § 21 ObchZ.
Zahraničné osoby sú ohľadom možnosti podnikať na území SR postavené na roveň slovenským osobám. Podnikaním zahraničnej osoby na území SR sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území SR. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území SR vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba…

Dostupné ukážky

Ďalšie informácie

Formáty

Edícia

ISBN

978-80-8162-201-4

ISBN PDF

978-80-8162-195-6

Počet strán

80

Jazyk

Podtitul

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ

Dátum vydania

31. máj 2024

Rok vydania

Séria

Vydavateľstvo

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.